Aktuality

Česká zbrojovka, a.s. rozšiřuje DNC řešení CAMO

Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod nasazuje systém DNC CAMO na další výrobní dílnu.
7. 3. 2014
více

Kontakt

 • +420 577 343 688
 • info@camo.cz

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky

Naposledy Aktualizováno: 19-07-2018

I.
Základní ustanovení

1.1 Společnost CAMO Spol. s.r.o., se sídlem Osvobození 237, 76321 Slavičín, IČ: 18757987, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1164 (dále jen „CAMO“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména, s účinností ode dne 25. května 2018, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Níže Vám, jako našemu zákazníkovi (dále jen „Zákazník“), poskytujeme základní informace o zpracování osobních údajů.

1.2 Kontaktní údaje CAMO jsou

 • Adresa: Osvobození 237, 76321 Slavičín, Česká Republika
 • Email: info@camo.cz
 • Telefon: +420 577 343 688

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 V rámci obchodního vztahu mezi CAMO a Zákazníkem zpracovává CAMO následující osobní údaje Zákazníků (popř. fyzických osob zastupujících Zákazníky, je-li Zákazník právnickou osobou), a to zejména:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • Funkci
 • Místo podnikání
 • IČ / DIČ
 • Číslo bankovního účtu
 • Telefonní číslo
 • Faxové číslo
 • Emailovou adresu
 • • případně další údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci vzájemné obchodní spolupráce

(dále jen „Osobní údaje“)

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a CAMO podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR

3.2 Osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, případně také pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu CAMO.

IV.
Doba uchování údajů

4.1 Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od posledního plnění ze smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů CAMO osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 CAMO prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě vyjma

 • veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má CAMO zákonnou povinnost sdělovat takové osobní údaje,
 • poštovních doručovatelů při komunikaci se Zákazníkem a subjektů partnerské sítě CAMO (implementační partneři).

VI.
Vaše práva

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR má Zákazník zejména

 • právo požadovat od CAMO přístup k Osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu/email uvedený v základním ustanovení těchto podmínek.

6.2 Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 CAMO prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 CAMO přijalo technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

7.3 CAMO prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.